ENERGIE GEZOND WAALWIJK

Niet alleen klagen, maar ook meedenken en meedoen!


 


VEELGESTELDE VRAGEN

Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt. Heeft u vragen? Stuur ze dan naar info@energiegezond.com.


Waarom zijn jullie nu toch voor windenergie?

Energie Gezond Waalwijk is nooit tegen windenergie geweest, maar wel tegen windmolenparken binnen de gemeente Waalwijk met een afstand van minder dan 750 meter tot burgerlijke bebouwing omdat een windmolenpark een onevenredige impact heeft op direct omwonenden. Zie ook onze petitie.

 

Waarom windmolens in het gebied ten westen van Waalwijk?

De provincie Noord-Brabant heeft een afspraak met het Rijk gemaakt om in 2020 470,5 MegaWatt (hierna MW) windenergie in Brabant op te wekken. Eind 2017 was de stand 218,7 MW. De provincie heeft in haar Interim Omgevingsverordening het kleigebied ten westen van Waalwijk aangewezen als zoekgebied voor wind. Verder is in 2019 de Energieagenda 2030 vastgesteld. De provincie heeft als doel om in 2050 100% van de energie duurzaam in haar provincie op te wekken. (Bron: Concept-kadernota grootschalige opwek duurzame energie)

 

Wat is de REKS?

De REKS (Regionale Energie- en KlimaatStrategie) is een strategie ‘op de grote lijnen’. De REKS bepaalt dus niet waar, wanneer en hoe de strategie precies wordt uitgevoerd en waar precies een windmolen terecht komt of hoe groot een zonnepark precies wordt. De daadwerkelijke uitvoering van de strategie is uiteindelijk aan de afzonderlijke gemeenten.

Voor meer informatie zie:

https://www.regio-hartvanbrabant.nl/programmas/leefomgeving-en-milieu/duurzaam/regionale-energie-en-klimaatstrategie.

  

Wat is een energiecoöperatie?

Energiecoöperaties zijn een belangrijke schakel in de energietransitie. Het zijn ledenorganisaties. Iedereen kan lid worden van een energiecoöperatie en deelnemen aan een PostCodeRoos project.


Wat is een PostCodeRoos?

Een PostCodeRoos is een afgebakend gebied waarbinnen een lokale energie coöperatie haar deelnemers kan werven omdat zij -bij deelname- recht hebben op teruggave van de energiebelasting. Voorwaarde is wel dat deze deelnemers op het net aangesloten zijn via een kleinverbruikersaansluiting (max. 3 x 8o Ampère). Dit PostCodeRoos gebied wordt bepaald door de plaats (postcode) waar de productie installatie voor de opwek gesitueerd is. Dit 4-cijferige gebied vormt het hart van de roos. Het PostCodeRoos gebied wordt gevormd door dit hart samen met alle aan dit hart aangrenzende 4-cijferige postcode gebieden (die de blaadjes van de roos vormen). Ook wanneer een aangrenzend postcodegebied maar met een klein puntje grenst aan het hart kan het gebied tot de roos gerekend worden. (bron: www.postcoderoosregeling.nl).


Waarom staan jullie achter Windpark Waalbos?

In principe staan wij achter alle plannen die voldoen aan onze 'spelregels'.  De eisen waaraan alle initiatieven straks moeten voldoen zijn overigens nog niet definitief vastgesteld. Iedereen kan hier nog over meedenken en meepraten. Zie Kadernota grootschalige opwek van duurzame energie en het erratum.


Waarom waterstof?

De opkomst van waterstof is niet meer te stuiten en zal in de komende jaren een steeds belangrijkere rol in de gehele energiestrategie gaan spelen. Alle seinen hiervoor gaan langzaam maar zeker op groen, nu ook de overheid voornemens is om waterstof in het subsidiebeleid op te nemen.
Fase 2 van Windpark Waalbos speelt hierop in. Tijdens deze fase kunnen de windturbines worden uitgerust met een elektrolysesysteem, waarbij de opgewekte elektriciteit direct kan worden omgezet in groene waterstof, een van de schoonste brandstoffen die wij momenteel kennen.  

Enkele voordelen van het gebruik van waterstofturbines in Windpark Waalbos worden beschreven in dit document.


Wat is de Concept-kadernota grootschalige opwek van duurzame energie?

De Concept-kadernota behandelt grootschalige opwek duurzame energie tot 2030.  Tot 2030 bedraagt de opgave ten aanzien van (grootschalige) opwek van duurzame energie voor Waalwijk minimaal 174.167 MWh aan duurzame elektriciteit. Gezien de omvang van de opgave en het tijdsbestek waarbinnen deze opgave moet zijn ingevuld, vindt grootschalige opwek van duurzame energie tot 2030 in het buitengebied plaats met wind- en zonne-energie. Hierbij wordt, gezien de landschappelijke kenmerken van de voorkeursgebieden en de landschappelijke impact, gefocust op windenergie.
Met grootschalige opwek van windenergie kan, op basis van een eerste globale inschatting, invulling worden gegeven aan zowel de lokale als regionale opgave van de gemeente Waalwijk ten aanzien van grootschalige opwek duurzame energie.
Tijdens het participatietraject wordt de maatschappij geconsulteerd over de in de concept-kadernota opgenomen voorkeursgebieden, uitgangspunten en randvoorwaarden. Zie ook het erratum.


Hoe zit het met gezondheidsschade?

Gezondheidsschade door omgevingsgeluid geluid doet zich eerder voor dan tot nu toe werd aangenomen. Door gebruik te maken van de inzichten van de WHO-richtlijnen uit 2018 kan het Nederlandse overheidsbeleid voor omgevingsgeluid worden verbeterd, teneinde negatieve gezondheidseffecten door geluid te beperken of te voorkómen. Dat staat in het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu -rapport ‘Motie Schonis en de WHO-richtlijnen voor omgevingsgeluid (2018)’.

De GDG (Guideline Development Group) beveelt aan om te overwegen om de geluidniveaus die worden geproduceerd door windturbines te reduceren tot onder 45dB (Lden - Level-day-evening-night), omdat het geluid van windturbines boven dit niveau wordt geassocieerd met negatieve gezondheidseffecten.

Uit het onderzoek bleek ook dat geluid van windturbines bij gelijke belasting als hinderlijker wordt ervaren dan geluid van wegverkeer, railverkeer of industriële bedrijvigheid.


Wat is slagschaduw?

De ronddraaiende rotorbladen van een windmolen kunnen een bewegende schaduw werpen op de omgeving. Dit wordt slagschaduw genoemd. Zie dit filmpje bijvoorbeeld.


Wat is het nut van een nulmeting?

Als je huis of perceel door aanpassingen in het gebied aantoonbaar minder waard wordt, noemen we dit planschade. Tijdens een nulmeting wordt de huidige staat van je huis of perceel bepaald. Zonder een nulmeting is het moeilijker om de geleden schade aan te tonen.


Wat is laag frequent geluid?

Laag Frequent Geluid (LFG) is geluid met een frequentie beneden 100/125 Herz. Geluid met frequenties onder 20 Hz Hertz  wordt infra-geluid genoemd. Dit is alleen waarneembaar voor mensen als het heel sterk is; de waarneming is dan niet als geluid te herkennen maar meer als ‘druk op de oren’ of als trilling.

Laagfrequente geluiden komen veel voor in het dagelijks leven en worden geproduceerd door natuurlijke bronnen (golven, wind) of door de mens, zoals industriële installaties, huishoudelijke apparaten en wegverkeer. Door geluid reducerende maatregelen tegen bijvoorbeeld wegverkeersgeluid, zoals stil wegdek, geluidschermen en gevelisolatie, wordt laagfrequent geluid juist beter gehoord (Campmans, 2018). Als geluid van hogere frequenties wegvalt, is laagfrequent geluid juist sterker hoorbaar.

Aangetoonde gezondheidseffecten van laagfrequent geluid zijn hinder en in mindere mate slaapverstoring. Hinder is meestal het gevolg van mechanisch gegenereerd laagfrequent geluid, bijvoorbeeld door een koelkast of het brommende geluid van een stationair draaiende motor. Over andere gezondheidseffecten bestaat geen overeenstemming. Wel kan er van worden uitgegaan dat dagelijkse hinder van laagfrequent geluid via stressreacties op den duur kan leiden tot effecten op het hart en vaatstelsel, zoals dat voor geluid van midden- en hoge frequenties is aangetoond.

Windturbines genereren mechanisch geluid (in de turbine) en stromingsgeluid (aan de wieken), dat deels als laagfrequent geluid te beschouwen is. Bij moderne turbines overheerst (op afstanden tot enkele kilomters) het stromingsgeluid (bron RIVM).